پاور ماینر E10.2

3,700,000 تومان

دستگاه ماینر E9.2

8,500,000 تومان

کنترل برد ماینر E10.2

4,500,000 تومان

هشبرد ماینر E10.2

پاور ماینر E10.3

3,700,000 تومان

پاور ماینر+E9i

3,000,000 تومان

دستگاه ماینر Ebang Ebit E10.2

27,000,000 تومان

کنترل برد ماینر E10.3

3,700,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9.2 مشخصات و قیمت

2,500,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9.3 + قیمت

6,000,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9i +

1,900,000 تومان

هشبرد ماینر Ebang E10.3

3,500,000 تومان