پاور ماینر E10.2

1,800,000 تومان

دستگاه ماینر E9.2

8,500,000 تومان

کنترل برد ماینر E10.2

1,500,000 تومان

هشبرد ماینر E10.2

پاور ماینر E10.3

1,800,000 تومان

پاور ماینر+E9i

1,900,000 تومان

دستگاه ماینر Ebang Ebit E10.2

11,000,000 تومان

کنترل برد ماینر E10.3

1,500,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9.2 مشخصات و قیمت

850,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9.3 + قیمت

6,000,000 تومان

کنترل برد ماینر Ebang E9i +

800,000 تومان

هشبرد ماینر Ebang E10.3

1,500,000 تومان